Faza I – projekt w ramach programu PARP


Tytuł projekt

PricingTags – system do optymalizacji i dynamicznego zarządzania cenami w małych i średnich sieciach handlowych

Cel projektu

Celem głównym projektu jest do 31 lipca 2019 roku rozwinięcie w makroregionie Polski Wschodniej działalności biznesowej firmy Pricing Tags Sp. z o.o. w oparciu o innowacyjne rozwiązanie przygotowane w ramach poddziałania 1.1.1 POPW, realizujące zautomatyzowaną, opartą o algorytmy, optymalizację cen produktów w punktach handlowo-usługowych. Rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnego systemu do optymalizacji i zarządzania cenami na bazie narzędzi informatycznych do predykcji i natychmiastowego dokonywania zmian cen, w celu uzyskania wyższych przychodów ze sprzedaży u Klienta, a także przeprowadzania analiz cen poprzez wykorzystanie historycznych danych nt. elastyczności cenowej na poszczególne kategorie produktów przy jednoczesnym uwzględnieniu lokalizacji.

Planowane efekty

Projekt PricingTags dotyczy budowy innowacyjnego rozwiązania z kategorii Software as a Service (SaaS), przeznaczonego dla handlu detalicznego, oraz w późniejszych etapach handlu hurtowego. PricingTags jest produktem skupionym na rozwoju technologii pozwalającej na optymalizację, prognozowanie, konfigurowanie i dynamiczne zarządzania cenami w sklepach stacjonarnych oraz innych punktach handlowo-usługowych. Strategia realizacji projektu PricingTags zakłada możliwie szeroką współpracę technologiczną z dostawcami sprzętu i oprogramowania wspierającego technologię Pricing Tags oraz partnerstw wdrożeniowych z integratorami systemów kasowych i oprogramowania do zarządzania sprzedażą. Budowa produktu będzie realizowana w ramach partnerstwa z pierwszym potencjalnym klientem (friendly user), który zainwestuje własne zasoby (czas pracowników, dostęp do środowiska) w zamian za możliwość korzystania w pierwszej kolejności z unikalnego rozwiązania generującego wyższą marżowość ze sprzedaży i zwiększającego przychody ze sprzedaży. Projekt realizowany będzie na terytorium makroregionu Polski Wschodniej z siedzibą spółki na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wartość projektu

1 166 517 zł

Wkład Funduszy Europejskich

789 086 zł

Okres realizacji

od 01/10/2017 do 30/09/2019

Nazwa programu

Pricing Tags Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, prowadzi Projekt p.n.: „PricingTags – system do optymalizacji i dynamicznego zarządzania cenami w małych i średnich sieciach handlowych”, nr umowy UDA-POPW.01.01.02-28-0022/17-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt realizowany jest w ramach umowy podpisanej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Faza II – projekt w ramach programu Bridge Alfa

Tytuł projekt

Pricely – Promo Optimization Module

Cel projektu

Celem projektu Pricely – Promo Optimization Module (POM) jest szereg prac badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania Proof of Concept (PoC) kompletnego, systemowego narzędzia umożliwiającego automatyzację wyznaczania wartości cen i weryfikację asortymentu wyprzedażowo-promocyjnego, tzw. REKOMENDERA PROMOCJI. W narzędziu POM będą wykorzystywane algorytmy adaptacyjne i elementy uczenia maszynowego w zakresie typowych schematów reagowania konsumentów sieci handlowych na inicjatywy promocyjne i wyprzedażowe, a także będą znacząco uwzględnione modele zmienności elastyczności popytu dla cen promocyjnych i wyprzedażowych oraz przetwarzania informacji w czasie rzeczywistym.

Planowane efekty

Efektem realizacji zaplanowanych prac B+R będzie stworzenie algorytmów, stanowiących integralną część systemu PricingTags, umożliwiających automatyczną analizę i przetwarzanie zebranych danych oraz opracowywanie rekomendacji i zaleceń jakościowych i ilościowych w zakresie kampanii promocyjno-wyprzedażowych w sieciach sklepów (w pierwszej kolejności ogólnospożywczych).

Wartość projektu

1 050 000 zł

Wkład Funduszy Europejskich

840 000 zł

Okres realizacji

od 01/10/2020

Nazwa programu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych
Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa.